Informace

Pozvánka 

Zemědělské družstvo Kouty, Kouty 97, 675 08 Kouty,

 IČO 00139696

Představenstvo Zemědělského družstva Kouty svolává, podle čl. 15 stanov družstva, členskou schůzi družstva, která se bude konat v pátek 5. 4. 2019 v sále kulturního domu v Koutech.

Začátek v 18,30 hod

Prezence od 18,00 hod

V průběhu prezence bude podáno občerstvení

Program schůze:

 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, sčitatelů hlasů, volba návrhové, mandátové a volební komise
 2. Volba orgánů družstva
 3. Zpráva představenstva o hospodaření družstva a účetní závěrce za rok 2018
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Schválení účetní závěrky a podaných zpráv
 6. Odměny orgánům družstva
 7. Schválení auditora  
 8. Diskuse
 9. Návrh na usnesení a schválení usnesení
 10. 10.Organizační záležitosti, podnikatelské záměry družstva
 11. Závěr

S podklady k programu členské schůze se mohou členové seznámit v kanceláři Zemědělského družstva Kouty, Kouty 97

Organizační pokyny:

Vzhledem k rozsahu pořadu jednání žádáme o účast a dochvilnost. Pokud se ze závažných důvodů nebudete moci zúčastnit jednání členské schůze, můžete se nechat zastupovat jinou osobou na základě písemné plné moci, kterou máte k dispozici.

Odjezdy autobusu:

 • Horní Smrčné              17,40 hod.
 • Radošov                       17,45 hod.
 • Chlum                          17,55 hod.

                                                                                       Lubomír Pisk v. r.

                                                                                 Předseda představenstva

schuze

Povinně zveřejňované informace

 

Cedule-hnojiště-Chlum